درباره پروژه ناموران

پیشرفت علم در هر زمینه ای، مستلزم حرکت هم‌پای دانش و تجربه است. چه بسا در زمینه هایی از علم، مانند علوم زمین، که با تجربیات و مشاهدات تاریخی ارتباط تنگاتنگ دارد، کسب تجربه و انتقال آن به نسل‌های بعد، از اهمیت بسیار ویژه‌ای برخوردار است.

 یکی از روش های بهره مندی از این تجربیات که عموما در گنجینه افکار استادان و پیش‌کسوتان، نهفته، تدوین تاریخ شفاهی است. تاریخ شفاهی با قدمتی کمتر از 90 سال به عنوان یکی از منابع ارزشمند علمی، می تواند به‌صورت هدفمند و جامع در راستای تکامل و ترویج علوم مختلف به کار رود. به این منظور گروه حاضر، روش های رایج و استاندارد و تشکیل تیم متخصص، به تدوین مجموعه‌ای جامع از تاریخ شفاهی علوم زمین به نام (( نام‌وران علوم زمین ایران)) پرداخته است. با اتخاذ این طرح، در قالب یک پروژه کلی بلندمدت، برای 2 الی 3 سال با زیرمجموعه ای از پروژه های کوتاه مدت 3 تا 6 ماهه برنامه ریزی شده است. هدف هر یک از مراحل، پس از انجام مصاحبه ها و گردآوری مطالب در هر یک از شاخه های علوم زمین( زمین‌شناسی، معدن، ژئوفیزیک، نفت و هیدروژئولوژی)، تدوین یک جلد کتاب به همراه مجموعه مولتی مدیا از گفتگوها می باشد، که در پایان، به طور کلی 6 تا 7 مجموعه ارائه خواهد شد.