گروه فیلمبرداری نام وران علوم زمین، در واپسین روزهای سال 1395 افتخار پیدا کرد تا مهمان صحبت های دکتر فریدون سحابی، استاد پیشکسوت زمین شناسی و نفت باشد.

دکتر سحابی در کنار تدریس و تحقیقات علمی برجسته خود، در زمینه های اجتماعی و سیاسی فعالیت داشته و به بیان تجربیات خود پرداختند.