مهندس محمدحسن نبوی

مهندس محمدحسن نبوی

مهندس محمدحسن نبوی زاده 1316 تهران تحصیلات مهندسی زمین شناسی و معدن- دانشکده فنی دانشگاه تهران (1340) تالیفات کتاب دیباچه ای بر زمین شناسی ایران- ۱۳55 شاید باور کردنی نباشد، ولی او حدود نیم قرن از عمر پر برکت و پربارش را صرف آموختن، به کارگیری آموخته ها و یافته ها و...
دکتر کاظم سید امامی

دکتر کاظم سید امامی

دکتر کاظم سید امامی زاده 1323 تهران تحصیلات دکتری زمین شناسی دانشگاه مونیخ آلمان (1346) تالیفات دکتر كاظم سيد امامى در سال ۱۳۲۳ در تهران بدنيا آمدند. ايشان دوران ابتدايی را در تهران گذراندند و در سال ۱۳۳۷ در آلمان ديپلم گرفتند. ايشان در سال ۱۳۴۱ از دانشگاه مونيخ در...
دکتر فریدون سحابی

دکتر فریدون سحابی

دکتر فریدون سحابی زاده 1316 تهران تحصیلات دکتری زمین شناسی و مهندسی نفت دانشگاه لندن (1356) تالیفات کتاب زمین‌شناسی نفت- ۱۳۹8- دانشگاه  تهران (چاپ دهم) سنگ‌شناسی رسوبی-۱۳۸۷- دانشگاه  تهران (چاپ پنجم) او متولد سال 1316 در تهران است. دکترای زمین شناسی و اکتشاف نفت را از...