دکتر فریدون سحابی

دکتر فریدون سحابی

دکتر فریدون سحابی زاده 1316 تهران تحصیلات دکتری زمین شناسی و مهندسی نفت دانشگاه لندن (1356) تالیفات کتاب زمین‌شناسی نفت- ۱۳۹8- دانشگاه  تهران (چاپ دهم) سنگ‌شناسی رسوبی-۱۳۸۷- دانشگاه  تهران (چاپ پنجم) او متولد سال 1316 در تهران است. دکترای زمین شناسی و اکتشاف نفت را از...