مهندس محمدحسن نبوی

مهندس محمدحسن نبوی

مهندس محمدحسن نبوی زاده 1316 تهران تحصیلات مهندسی زمین شناسی و معدن- دانشکده فنی دانشگاه تهران (1340) تالیفات کتاب دیباچه ای بر زمین شناسی ایران- ۱۳55 شاید باور کردنی نباشد، ولی او حدود نیم قرن از عمر پر برکت و پربارش را صرف آموختن، به کارگیری آموخته ها و یافته ها و...