مصاحبه با دکتر محمود احمدزاده هروی

در 24 مردادماه 96 گروه فیلم برداری نام وران علوم زمین مهمان صحبت های دکتراحمدزاده هروی شد.  گفتگوی ایشان پیرامون زندگی حرفه ای و تجربیات دوران آکادمیک، وزارت و … بود. ایشان همچنین از خاطرات دوران تحصیل، بازدیدها و سفرهای خود...