دکتر کاظم سید امامی

زاده 1323 تهران
تحصیلات
  • دکتری زمین شناسی دانشگاه مونیخ آلمان (1346)
تالیفات
دکتر فریدون سحابی

دکتر كاظم سيد امامى در سال ۱۳۲۳ در تهران بدنيا آمدند. ايشان دوران ابتدايی را در تهران گذراندند و در سال ۱۳۳۷ در آلمان ديپلم گرفتند. ايشان در سال ۱۳۴۱ از دانشگاه مونيخ در رشته زمين شناسی در مقطع کارشناسی ارشد و در سال ۱۳۴۶ در مقطع دکترا در همين دانشگاه فارغ التحصيل شدند.

 

سوابق فعاليت ايشان در دانشگاه تهران:

استاديار گروه مهندسى معدن دانشكده فنى از سال ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۱

دانشيار گروه مهندسى معدن دانشكده فنى از سال ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۶

استاد گروه مهندسى معدن دانشكده فنى از سال ۱۳۵۶ تا كنون

معاون ادارى مالى دانشكده فنى از سال ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۷

مدير گروه مهندسى معدن دانشكده فنى از سال ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۵

عضو شوراى پژوهشى دانشگاه تهران از سال ۱۳۷۲

مشاور دانشكده فنى دانشگاه تهران از سال ۱۳۷۲

 

سوابق فعاليت در خارج از دانشگاه:

كارشناس سازمان زمين شناسى كشور از سال ۱۳۴۲ تا ۱۳۴۷

نماينده دانشگاه تهران در شورايعالى زمين شناسى از سال ۱۳۶۹ تاكنون

عضو هيأت امناى پژوهشكده علوم زمين