اولین گفت و گو، از سری اول گفت و گوهای نام وران علوم زمین ایران با جناب مهندس نبوی آغاز شد. نام محمدحسن نبوی که به القاب علمی و فرهنگی بسیاری مزین شده به عنوان پیشکسوت زمین شناسی ایران شناخته شده است. ایشان در کنار تحقیقات علمی بسیار خود به فرهنگ و ادب فارسی نیز توجه ویژه ای داشته و همواره گویش فارسی شان گرمای عجیبی به گفتگوها می بخشد.