در ادامه اولین گفتگو با جناب مهندس نبوی، بخش دوم و اختصاصی گفتگو با حضور دو فرزند ایشان، جناب دکتر کوهرام نبوی و سرکار خانم مهندس کوهناز نبوی، در آذرماه انجام گرفت.