گروه فیلم برداری نام وران علوم زمین ایران، در روز سوم خرداد ماه 96، افتخار داشت تا پای صحبت های یکی از اساتید و زمین شناسان نام دار ایران، جناب آقای دکتر سیدامامی بنشیند.

در این گفتگو، دکتر سیدامامی از سال ها تلاش و تحقیق خود در زمین شناسی، تجربیات و خاطرات خود صحبت کرد.